"คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย 2009" โดย ศจ.ดร. Marten Visser

เขียนโดย Karl Dahlfred.

หนังสือเล่มเล็กที่แนบไว้ข้างล่างนี้คือ "คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย 2009" เป็นสรุปผลวิจัยของอาจารย์ Marten Visser เล่มนี้ช่วยผู้อ่านเข้าใจปัจจัยสำคัญในการนับถือพระคริสตของคนไทยและการเต็บโตของคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย มีความยาว 14 หน้าและอ่านง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย

บทที่ 2 การขยายของจํานวนคริสเตียน

บทที่ 3 ใครที่มาเป็นคริสเตียน?

บทที่ 4 การประกาศที่เกิดผล

บทที่ 5 คริสตจักรที่ขยายเติบโตขึ้น

คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย 2009