เอกสารทางประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

เขียนโดย Karl Dahlfred.

การเข้ามาของนิกายโปรเตสแตนต์ (คศ.1816-1851)

คริสตจักรที่1สำเหร่กับ 150 ปีแห่งความเชื่อศรัทธา โดย ชีวิน มังกรพันธุ์

เรื่องของพระคริสเจ้า (The Story of Jesus Christ) โดย Asa Hemenway, สำนักพิมพ์ คณะมิชชันอเมริกันบอร์ก (ABCFM), พิมพ์ที่ กรุงเทพ, ค.ศ. 1848

 

 

การตั้งสถานมิชชั่นและคริสตจักรเกิดขึ้น (คศ.1851-1883)

 

 

คริสตจักรเติบโต งานการศึกษา และงานพยาบาล (คศ. 1883-1914)

 

 

คริสตจักรมั่นคงขึ้น (คศ.1914-1940)

จอห์น ซง กับประเทศไทย โดย เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสัน

ดร. จอห์น ซง มาประเทศไทย โดย สุข พงศ์น้อย

 

 

คริสตจักรถดถอยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง (คศ.1941-1945)

 

 

คริสตจักรช่วงหลังสงคราม และคณะมิชชั่นใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย (คศ.1945-1982)

พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดย Kenneth E. Wells

 

 

คริตจักรไทยในปัจจุบัน (คศ.1982-ปัจจุบัน)

คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ปี 2009 โดย มนตรี วิซเซอร์